Địa chỉ: huyện Kbang - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Bông Hồng I

huyện Kbang - Gia Lai
gialai-kbang-mgbonghongi@edu.viettel.vn