Địa chỉ: huyện Kbang - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Krong

huyện Kbang - Gia Lai
gialai-kbang-mgkrong@edu.viettel.vn