họp phụ huynh

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

 

Họ và tên:  TRẦN THỊ LOAN

Ngày15 tháng 09 năm 1990

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Ngày vào đảng:

Ngày vảo đảng chính thức:

Chức vụ chính quyền đoàn thể: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường MG Trạm Lập

Chi bộ thôn Trạm Lập

 

1. Tư tưởng chính trị:

- Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Chấp hành tốt chủ trương tại địa phương nơi cư trú, đồng thời tuyên truyền và vận động cho gia đình, nhân dân cùng thực hiện.

- Luôn có tinh thần đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

- Bản thân luôn có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và năng lực công tác.

2. Ý thức tổ chức kỷ luật:

- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức.

- Chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

- Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng theo quy định.

- Nghiêm túc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của tổ chức đảng.

- Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đúng nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Luật cán bộ công chức.

- Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm với thái độ cầu thị, chân thành và cởi mở.

3. Phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Luôn thực hiện tốt tiết kiệm trong sinh hoạt như tiết kiệm điện, tiết kiệm nước… Đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sông thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình.

- Sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

- Luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, xem việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực; trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” là nhiệm vụ trọng tâm trong công việc và cuộc sống.

- Chấp hành tốt Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và những điều cán bộ, công chức không được làm trái theo Luật cán bộ, công chức đã quy định.

- Có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, cư xử hoà nhã, thân thiện với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phục vụ nhân dân tận tình khi họ đến cơ quan. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Thực hiện nghiêm túc tinh thần tự phê bình và phê bình, luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, luôn đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

- Có ý thức, trách nhiệm cao trong đấu tranh, xây dựng nội bộ chân thành, thân ái, cùng tiến bộ.