Hình chia tay nhà giao nghỉ hưu, chuyển công tác năm 2021