Hội nghị Công chức, Viên chức trường Tiểu học Bùi Thị Xuân năm học 2019-2020