Tuyên truyền tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

       Thực hiện Công văn số 443/GDĐT ngày 10/11/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kbang về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021; ngày 15/11/2021, Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch số 09/KH-THBTX về Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021. Tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị.