Căn cứ công văn số 1411/SGD&ĐT- VP ngày 3 tháng 8 năm 2017 của Sở Gíao dục và Đào tạo Gia Lai về việc triển khai kế hoạch thời gian năm học 2017-2018;Thực hiện công văn số ...