Địa chỉ: huyện Kbang - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Đăk HLơ

huyện Kbang - Gia Lai
gialai-kbang-mgdakhlo@edu.viettel.vn