Địa chỉ: huyện Kbang - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Họa Mi

huyện Kbang - Gia Lai
gialai-kbang-mghoami@edu.viettel.vn