Địa chỉ: huyện Kbang - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Kông Bơ la

huyện Kbang - Gia Lai
gialai-kbang-mgkongbola@edu.viettel.vn