Địa chỉ: huyện Kbang - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non bán trú 1/5

huyện Kbang - Gia Lai
gialai-kbang-mnbantru15@edu.viettel.vn